Васпитно - образовни рад са децом до три године

Задаци и садржаји неге васпитног рада са децом се планирају полазећи од Основа програма васпитног рада са децом узраста до три године.

Документација

Васпитно - образовни рад са децом узраста од три године до укључивања у програм припреме за школу

Подразумева такву организацију рада са предшколском децом у којој је основно начело да се дете учи у сваком тренутку и свака животна ситуација има одређене васпитне ефекте.

Документација

Припремни предшколски програм

Непосредни циљ припремања деце за школу је да се допринесе њиховој зрелости или готовости за живот и рад какав их очекује у основној школи.

Документација

СТРУЧНИ ОРГАНИ У УСТАНОВИ

Васпитно-образовно веће
Актив васпитача
Актив медицинских сестара васпитача
Актив узрастних група
Педагошки колегијум
Стручни актив за развојно планирање
Стручни актив за развој предшколског програма
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Тим за подршку породици
Тим за професионални развој
Тим за инклузивно образовање
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за израду пројеката
Тим за психолошко-кризне ситуације