Дечија установа ”Дечија радост” Ириг

Змај Јовина бр.61, Ириг

Број: 12                                                                                                                     

25.01.2021.године

На основу члана 91. и члана 52. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС’ бр. 91/19) директор Дечије установе “Дечија радост” Ириг доноси: 

О Д Л У К У

о спровођењу отвореног поступка јавне набавке

набавка добара

(набавка обликована у 2 партије)

– Набавка намирница и прехрамбених производа

ЈН бр. 12/2021

            СПРОВОДИ СЕ јавна набавка добара у отвореном поступку: Набавка намирница и прехрамбених производа

  • Предмет јавне набавке је набавка добара- набавка намирница и прехрамбених производа
  1. Интерни редни број: ЈН број 12/2021
  2. Врста поступка : отворени поступак
  3. Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије.

Назив партија и CPV ознака:

I партија –

CPV: 15810000-хлебни производи , свежа пецива, колачи

II партија

CPV: 15000000-храна, пиће , дуван и сродни производи

  1. Процењена вредност јавне набавке је:6.412.878,00 динара без ПДВ-а, 7.550.000,00 динара са ПДВ-ом од чега: за Партију 1 – 1.454.545,00 динара без ПДВ-а, за Партију 2 – 4.958.333,00 динара без ПДВ-а.

рок за подношење и отварање понуда је 10 дана од дана слања на објављивање јавног позива на Порталу јавних набавки;

  1. Критеријум за оцену понуда: економски најповољнија понуда која се одређује на основу критеријума цене.
  2. Поступак јавне набавке ће спровести комисија за јавну набавку именована решењем директора бр. 12-1/2021 од 25.01.2021.године. у саставу:
  3. Подаци о апропријацији у финансијском плану:

Средства за наведену јавну набавку предвиђена су у Финансијском плану ДУ “Дечија радост” Ириг за 2021. годину на позицији – 426 – материјали, конто- 426823  и  конто -426821

ПОТВРЂУЈЕ финансијска служба ___________________________

 

Директор

_____________________

Јелена Видановић

Sommaire1 Comment acheter du vrai Cialis sur Internet en parfaite sécurité. La confiance en soi dans les relations reviendra aux hommes. Importent leurs parcours du …. best online casino Effet nefaste, posologie du levitra cialis generique quel fait, prix de, ce rol au pastilele suisse, achat belgique chez les femmes sildenafila ou tadalafila En quoi consistent les particularités du médicament Cialis Générique.